اکچویتور Kinetrol

شرکت Hent در محصولات خود از اکچویتورهای شرکت Kinetrol انگلستان به عنوان Positioner استفاده میکند.

اکچویتور شرکت کینترول-Kinetrol Actuatorمشخصات این اکچویتورها به شرح ذیل می باشد :

>> یک Positioner دارای سه حالت On/Off و میانی است که بر اساس سیگنال 4  تا 20 میلی آمپر قابل کنترل است

>> دارای منبع تغذیه داخلی به گونه ای که امکان استفاده از ولتاژهای مختلف از جمله 24vDC ، 48vDC، 115vAC، 220vAC

و ... بدون نیاز به تغییر امکان پذیر میباشد